DOKUMNETI:

Javni-poziv-obrazlozenje-2017

Kandidatura-manifestacije-obrazac

Tekst-javnog-poziva-2016

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija

                                                              u 2017. godini

1.Predmet javnog poziva je sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija na području

Sisačko- moslavačke županije.

 1. Za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija mogu se prijaviti turističke zajednice

gradova i općina Sisačko-moslavačke županije (maksimalno 5 projekata/manifestacija).

 1. Sufinancirati će se organizacija i realizacija turističkih projekata i manifestacija na području

Sisačko-moslavačke županije u maksimalnom iznosu od 20.000,00 kuna i to:

 

najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)

 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju projekta/manifestacije
 • najam prostora za održavanje projekta/manifestacije
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju projekta/manifestacije
 • troškovi smještaja i putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora
 • troškovi promocije projekta/manifestacije
 • usluge zaštitarske službe
 • drugi opravdani troškovi neposredne organizacije projekta/manifestacije
 1. Sredstva sufinanciranja ne mogu se koristiti za:

–  kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

–  troškove redovnog poslovanja organizatora projekta/manifestacije (plaće i ostala

primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće

gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

druge naknade),

–  izradu elaborata, studija, projektne i druge dokumentacije,

–  izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD filmovi i dr.),

–  sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta/manifestacije

 1. Kriteriji za odobravanje sufinanciranja turističkih projekata /manifestacije su:
 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

 

 
 

KRITERIJI

 

 

BROJ BODOVA

 

1. ORIGINALNOST PROJEKTA / KVALITETA PROJEKTA

 (novi sadržaj/proizvod, kvaliteta  projekta i sl.)

 

 

0 – 20

 

2. DOPRINOS RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE

(lokacija projekta, proširenje ponude, suradnja s lokalnom zajednicom, zaštita kulturne i prirodne baštine,dolasci, noćenja…)

 

 

0 – 20

 

3. ODNOS ULAGANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ILI OPĆINE I 

    TRAŽENIH SREDSTAVA OD TZSMŽ

 

 

0 – 20

 

4.DOSADAŠNJI REZULTATI

(tradicija održavanja projekta/manifestacije, broj dolazaka i noćenja )

 

 

0 – 10

 

5.USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEGIJOM RAZVOJA

   TURIZMA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

   2014 – 2020

 

 

0 – 10

 

 

UKUPNO BODOVA 

 

 

0-80

 

 1. Potrebna dokumentacija:
 1. dopis Turističke zajednice grada/općine o kandidaturi projekta/manifestacije
 2. obrazac prijave koji je sastavni dio Javnog poziva
 3. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
 1. Neće se razmatrati:

1.kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascem

2.kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke 5.

3.kandidature koje se ne dostave u roku

4.kandidature organizatora koji nisu navedeni u tekstu Javnog poziva kao korisnici

 1. Odobravanje sufinanciranja i objava rezultata

Organizatori turističkih projekata /manifestacija kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose na adresu:Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Turistički ured,

Rimska 28/II , Sisak 44000

najkasnije do 04. studenoga 2016.

Povjerenstvo Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije razmatra zaprimljene kandidature, ocjenjuje valjanost kandidatura, vrednuje ih sukladno kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom, utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru sufinanciranih projekata/manifestacija sukladno utvrđenim bodovima i rezultatima rangiranja. Prijedlog Odluke o odabiru sufinanciranih turističkih projekata/manifestacija dostavlja se Turističkom vijeću Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije na glasovanje.

Popis projekata/manifestacija koji će biti sufinancirani biti će objavljeni na Internet stranicama Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije www.turizam-smz.hr.

8.Nadzor

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije  ima pravo praćenja realizacije projekta/manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije  utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava, naložit će organizatoru povrat sredstava u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

9.Isplata sredstava

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije će odobrena sredstva doznačiti organizatoru nakon realizacije projekta/manifestacije  i po primitku izvješća o realizaciji projekta/manifestacije, foto i druge dokumentacije kojom se dokazuje realizacija projekta/manifestacije, računa izvođača/dobavljača i dokaznica/dokumenata kojima se dokazuje realizacija projekata/manifestacije.

10.Način i vrijeme prijave.

Turističke zajednice gradova i općina Sisačko-moslavačke županije  kandidature šalju preporučeno na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

TURISTIČKI URED

Prijava na javni poziv – ne otvaraj

Rimska 28/II

Sisak 44000

 

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Turističke zajednice

Sisačko-moslavačke županije www.turizam-smz.hr, a traje do zaključno 04. studenoga 2016.

 

Dodatne informacije na:info@turizam-smz.hr

 

Direktor Turističkog ureda

Željko Lenart, dipl.ing.

DOKUMENTI:

Javni-poziv-obrazlozenje-2017

Tekst-javnog-poziva-2016

Kandidatura-manifestacije-obrazac