J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija

                                                              u 2018. godini

1.Predmet javnog poziva je sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija na području

Sisačko- moslavačke županije.

 

 1. Za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija mogu se prijaviti:

– trgovačka društva

– obrti

– udruge

– sportski klubovi

– umjetničke organizacije

– kulturne i druge javne ustanove.

 

 1. Sufinancirati će se organizacija i realizacija turističkih projekata i manifestacija na području

Sisačko-moslavačke županije u maksimalnom iznosu od 5.000,00 kuna i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju projekta/manifestacije
 • najam prostora za održavanje projekta/manifestacije
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju projekta/manifestacije
 • troškovi smještaja i putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora
 • troškovi promocije projekta/manifestacije
 • usluge zaštitarske službe
 • drugi opravdani troškovi neposredne organizacije projekta/manifestacije
 1. Sredstva sufinanciranja ne mogu se koristiti za:

–  kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

–  troškove redovnog poslovanja organizatora projekta/manifestacije (plaće i ostala

primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće

gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

druge naknade),

–  izradu elaborata, studija, projektne i druge dokumentacije,

–  sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta/manifestacije

  1. Kriteriji za odobravanje sufinanciranja turističkih projekata /manifestacije su:

   1. Potrebna dokumentacija:

 

   1. dopis o kandidaturi projekta/manifestacije
   2. obrazac prijave koji je sastavni dio Javnog poziva
   3. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi

 

   1. Neće se razmatrati:

1.kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascem

2.kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke 5.

3.kandidature koje se ne dostave u roku

4.kandidature organizatora koji nisu navedeni u tekstu Javnog poziva kao korisnici

 

   1. Odobravanje sufinanciranja i objava rezultata

Organizatori turističkih projekata /manifestacija kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose na adresu:Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Turistički ured,

Rimska 28/II , Sisak 44000

najkasnije do 17. svibnja 2018.

Povjerenstvo Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije razmatra zaprimljene kandidature, ocjenjuje valjanost kandidatura, vrednuje ih sukladno kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom, utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru sufinanciranih projekata/manifestacija sukladno utvrđenim bodovima i rezultatima rangiranja. Prijedlog Odluke o odabiru sufinanciranih turističkih projekata/manifestacija dostavlja se Turističkom vijeću Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije na glasovanje.

 

8.Nadzor

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije  ima pravo praćenja realizacije projekta/manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije  utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava, naložit će organizatoru povrat sredstava u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

 

9.Isplata sredstava

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije će odobrena sredstva doznačiti organizatoru nakon realizacije projekta/manifestacije  i po primitku izvješća o realizaciji projekta/manifestacije, foto i druge dokumentacije kojom se dokazuje realizacija projekta/manifestacije, računa izvođača/dobavljača i dokaznica/dokumenata kojima se dokazuje realizacija projekata/manifestacije.

 

10.Način i vrijeme prijave.

Kandidature se šalju preporučeno na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

TURISTIČKI URED

Prijava na Javni poziv – ne otvaraj

Rimska 28/II

Sisak 44000

 

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Turističke zajednice

Sisačko-moslavačke županije www.turizam-smz.hr, a traje do zaključno 17.svibnja 2018.

OBRAZAC:download

Obrazac

Dodatne informacije na:info@turizam-smz.hr

 

Privacy Preference Center